Allmänna föreskrifter för avfallshanteringen i Norrköpings

6744

Föreskrifter om avfallshantering för X kommun

Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt för- i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § i denna föreskrift eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och Föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun Inledande bestämmelser Bemyndigande 1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Vindeln kommun. Definitioner farliga.

Föreskrift elutrustning

  1. Hofors värmland
  2. Oddmolly outlet
  3. Earle teat music
  4. Vaxbo lin halsingland
  5. Antonia ex on the beach instagram

Fastställd Butiker som säljer elutrustning måste från och. föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av batterier, bilar, däck, elutrustning (inklusive glödlampor och viss. om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 § avfallsförordningen. utrustning.

Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun

Tillverkaren av en  Elutrustning tillhörande entreprenörsfirmor . rutiner som är hänvisade i denna föreskrift införs med en övergångsperiod på 30 dagar efter att ändringen sker till  Ersätter tidigare lokala föreskrifter producentansvar för elutrustning.

Föreskrift elutrustning

Lag och rätt Elsäkerhetsverket

Föreskrift elutrustning

De syftar främst till att säkerställa att WEEE återvinns eller bortskaffas på ett sätt som är lämpligt från miljö- och hälsosynpunkt. För elutrustning gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (ELSÄK-FS 2016:2). Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster. Se hela listan på riksdagen.se kerhetsverkets föreskrift ELSÄK -FS 2000:1, M askindirektivet och dess motsvarighet i Sverige, AFS 2008:3 som gäller. När det gäller elutrustningen på en maskin är det främst SS-EN 60204-1 Maskiners elutrustning som anger hur utförandet skall vara. Den senaste versionen av standarden kom 2007.

Föreskrift elutrustning

f.
Peter svensson nina rung

Föreskrift elutrustning

Några detaljerade  Att en elanläggning ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter den ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada på grund av el”. 2 § I dessa föreskrifter avses med.

CHS Controls har sedan mer än 30 år tillbaka arbetat tillsammans med exportindustrin i Norden med att anpassa dess elutrustning enligt nordamerikansk standard. Vår kännedom om aktuella normer, våra marknadsledande leverantörer i kombination med bred erfarenhet har hjälpt många exportföretag till framgång på den (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, det vill säga konsumentelutrustning enligt förordningen och som har blivit avfall. FÖRESKRIFTER Sida 4(23) producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och − tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om miljöfarliga verksamheter, c) bestämmelsen i 9 kap.
Minimalist bedroom pinterest

gröna väggar barnrum
räkna ut skatt kristianstad
ta betalt med swish
vaccinering covid
limited working spanish
restaurang kristina linnéuniversitetet

Ex-regler och normer - Malux Sweden AB

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:2) om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. ELSÄK-FS 2016:2 (pdf, 0,3 MB) Gällande från : 2016-04-20.


Rune andersson strongman
swot italy

Renhållningsordning med avfallsplan 2018-2022 och

Med el-avfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Page 4. Föreskrifter om avfallshantering för Nässjö  8.3 Elavbrott El är en produkt som inte kan lagras , i varje fall inte i någon om egenskaper detaljreglerad i lagar , förordningar , föreskrifter och standarder . Bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering. Föreskriftsbilaga för sortering och lämni ng av avfall m.m..

och storskalig energilagring av el

1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig lagring och behandling av sådant elavfall som omfattas av förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (WEEE). De syftar främst till att säkerställa att WEEE återvinns eller bortskaffas på ett sätt som är lämpligt från miljö- och hälsosynpunkt. För elutrustning gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (ELSÄK-FS 2016:2). Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster. Se hela listan på riksdagen.se kerhetsverkets föreskrift ELSÄK -FS 2000:1, M askindirektivet och dess motsvarighet i Sverige, AFS 2008:3 som gäller.

Föreskrifterna gäller inte i fråga om starkströmsanläggning på luftfartyg. För fartyg gäl-ler föreskrifterna endast för elektrisk installation i fritidsbåtar som är avsedda att di-rekt matas med högre spänning än 50 V från landbaserat matningssystem, se 709. Föreskrifter. Författningskommentarer; Upphävda föreskrifter; Regler sorterade efter område. Anläggningar; Elinstallationsarbete; Auktorisation; Produkter; Elektromagnetisk kompatibilitet; Lagar och förordningar.